Årsmöte

Årsmöte

Datum: 16.02.2021

Tid: 18:30

Plats: Online via Zoom

Alla medlemmar välkomnas med på Nybyggarnas årsmöte. Med stöd av den temporära lagen 677/2020 ordnas mötet på distans via Zoom. Kontakta kårchefen (fornamn.efternamn@nybyggarna.net) ifall du inte fått möteslänken.

Föredragningslista

§1 Mötets öppnande

§2 Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§3 Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet

§4 Godkännande av arbetsordning för mötet

§5 Presentation av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande

§6 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

§7 Fastställande av verksamhetsplan, budget för år 2021 samt

§8 Val av kårchef och övriga medlemmar i styrelsen

§9 Val av två verksamhetsgranskare samt två suppleanter för dessa

§10 Övriga ärenden

§11 Mötets avslutande