Grupperna

Vargungarna 7–10 år

Scoutkåren Nybyggarna har vargungeverksamhet för 7–10 år gamla barn i Haga och i Vanda.

Vargungarna träffas en gång i veckan på vargungemöten. Under mötena lär vargungarna sig scoutfärdigheter i lekens tecken. Vargungarna får dessutom delta på utfärder, tävlingar, ett sommarläger samt en höst- och vårförläggning.

Äventyrsscouterna 10–12 år

Scoutkåren Nybyggarna har äventyrsscoutverksmahet för 10–12 år gamla barn i Haga och i Vanda.

Äventyrsscouterna samlas en gång i veckan i på patrullmöten. För äventyrsscouterna ordnas det möten som är ledda av en äldre ledare och mötena är aningen mer krävande än för vargungarna. På programmet finns bl.a. orientering, förstahjälp, hajker och utfärder. Dessutom ordnas det tävlingar, vandringar, ett sommmarläger samt en höst- och vårförläggning.

Spejarscouterna 12–15 år

Scoutkåren Nybyggarna har vargungeverksamhet för 12–15 år gamla barn i Haga och i Vanda.

Spejarscouterna planerar och håller själva sina möten som dras av patrulledarna. Under året ordnas hajker; vinter-, vår-, höst- och en självständighetshajk. På en hajk får scouterna framför allt lära sig att orientera, gör upp eld, göra mat i naturen, samarbeta med sin patrull m.m. Det arrangeras även två förläggningar, sommerläger, tävlingar bl.a. ScoutScaban (HeSS) och utfärder.

Explorerscouter 15–17 år

Explorerscouterna planerar och genomför sitt eget program under handledning av en äldre ledare. Förutom patrullens egena program, deltar explorerscouterna aktivt i kårens verksamhet och fungarar som hjälpledre för de äldre ledarna och får därigenom kunskaper som behövs för att leda scoutverksamhet, såväl patrullens egen verksamhet som verksamhet för yngre scouter.

Ledare och roverscouter

Ledarna träffas en gång i månaden för ledarmöte FKK (Förenade Kårkvarter). Styrelsen sammanträder vid behov. Styrelsen ansvarar för verksamheten. Kåren samlar ledarna till ledarseminarium två gånger per år, för att på längre sikt utveckla scoutkårens verksamhet. Ledarna uppmuntras delta i olika kurser som organiseras av FS (Finlands Scouter), FiSSc (Finlands Svenska Scouter), Höns (Helsingfors- och Östra Nylands scouter) och HeSS (Helsingfors Svenska Scouter).