Årsmöte

Årsmöte

Datum: 16.02.2022

Tid: 18:30

Plats: Online via Zoom

Alla medlemmar välkomnas med till Nybyggarnas årsmöte. Kontakta kårchefen ifall du inte fått möteslänken.

 

Föredragningslista
 • § 1 Mötets öppnande
 • § 2 Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
 • § 3 Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
 • § 4 Godkännande av arbetsordning för mötet
 • § 5 Presentation av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande
 • § 6 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga
  redovisningsskyldiga
 • § 7 Fastställande av verksamhetsplan, budget samt medlemsavgiftens belopp för år 2022
 • § 8 Val av ordförande (kårchef) och övriga medlemmar i styrelsen
 • § 9 Val av två verksamhetsgranskare samt två suppleanter för dessa
 • § 10 Övriga ärenden
 • § 11 Mötets avslutande