Årsmöte

Årsmöte

Datum: 08.02.2024

Tid: 18:30

Plats: Haga Lyan, Haga sportväg 3

Alla medlemmar välkomnas med till Nybyggarnas årsmöte.

 

Föredragningslista

§ 1    Mötets öppnande
§ 2    Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
§ 3    Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
§ 4    Godkännande av arbetsordning för mötet
§ 5    Presentation av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande
§ 6    Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
§ 7    Fastställande av verksamhetsplan, budget samt medlemsavgiftens belopp för år 2024
§ 8    Val av ordförande (kårchef) och övriga medlemmar i styrelsen
§ 9    Val av två verksamhetsgranskare samt två suppleanter för dessa
§ 10  Övriga ärenden
§ 11  Mötets avslutande

 

Välkomna!